Ułatwienia dostępu

Fundacja FLOW od dnia 01.05.2024r. realizuje na terenie województwa lubelskiego projekt „Droga do sukcesu”

(2024-05-15)

Fundacja FLOW od dnia 01.05.2024r. realizuje na terenie województwa lubelskiego projekt „Droga do sukcesu” nr FELU.08.01-IP.02-0073/23. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, Priorytet VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2024r. do 28.02.2025r.
Cel główny projektu: Cel główny projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 21 osób biernych zawodowo, powyżej 18rż (16K,5M), zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu KC), w tym osób lub rodzin wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (min. 10UP) oraz osób z niepełnosprawnościami (min. 10UP) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji wykorzystującego instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej oraz zdrowotnej od 01.05.2024 do 28.02.2025r.

Grupa docelowa: wsparciem zostanie objętych 21 osób biernych zawodowo (16K,5M), powyżej 18rż, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu KC), w tym:
– 100% osób biernych zawodowo (16 kobiet, 5 mężczyzn);
– minimum 16 osób to kobiety (minimum 75% Uczestników Projektu);
– minimum 10 osób z niepełnosprawnościami [w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.97r.o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 19.08.94r. o ochronie zdrowia psychicznego] i ich otoczenie (m.in. rodzina, środowisko lokalne);
– minimum 10 osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (m.in. rodzina, środowisko lokalne).

Zakres wsparcia:
W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:
Zadanie 1 – Diagnoza potrzeb z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji:
Wsparcie w ramach projektu zostanie poprzedzone identyfikacją potrzeb każdego/ej Uczestnika/czki Projektu, w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowaniem dla każdego/ej Uczestnika/czki Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.
· Diagnoza potrzeb indywidualne spotkania z doradcą zawodowym śr.2 spotkania po śr.1,5 godziny (śr.3h/ osobę)
· Diagnoza potrzeb indywidualne spotkania z psychologiem śr.1 spotkanie po śr.2 godziny (śr.2h/ osobę)
Zadanie 2 – Instrumenty aktywizacji społecznej – Life coaching i pomoc prawna:
· Life coaching – spotkania indywidualne śr. 5 spotkań po śr.1,5-2godziny, wg potrzeb (śr.9h/ osobę)
· Poradnictwo prawne – spotkania indywidualne z prawnikiem śr.3 spotkania po śr.1 godzinie wg potrzeb (śr.3h/ osobę)
Zadanie 3 – Instrumenty aktywizacji zawodowej – Doradztwo zawodowe:
· Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym śr.5 spotkań po śr.1 godzinie, wg potrzeb (śr.5h/ osobę)
Zadanie 4 – Instrumenty aktywizacji zdrowotnej – Pomoc specjalisty w specyficznych problemach jednostkowych
· Pomoc specjalisty w specyficznych problemach jednostkowych śr.7 spotkań po śr.1godzinie, wg potrzeb (śr.7h/osobę)Wybór specjalisty w zależności od potrzeb Uczestnika/czki Projektu zgodnie z utworzoną Indywidualną Ścieżką Reintegracyjną na etapie diagnozy. Działania będą miały charakter diagnostyczny/ profilaktyczny. W przypadku specyficznych problemów jednostki wsparcie np. dietetyk, fizjoterapeuta, terapeuta środowiskowy, psychoedukacja wg potrzeb.
Zadanie 5 – Instrumenty aktywizacji edukacyjnej – Szkolenie zawodowe
Szkolenia zawodowe – Wybór szkolenia na etapie realizacji projektu z uwzględnieniem sytuacji każdego/ej Uczestnika/czki i zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami/ potencjałem/ możliwościami każdego/ej Uczestnika/czki, określonymi w Indywidualnej Ścieżce Reintegracyjnej, a także z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb na określone kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy. Szkolenia zawodowe kończą się egzaminem i dokumentem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (wymiar szkolenia śr. 96h dla Uczestnika). Uczestnicy projektu otrzymają podczas szkolenia zawodowego wyżywienie, stypendium szkoleniowe, materiały/podręcznik, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, certyfikat, oraz zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
Zadanie 6 – Instrumenty aktywizacji zawodowej – Pośrednictwo pracy:
· Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy śr.5 spotkań po śr.1godzinie częstotliwość: przed/w trakcie/ po stażu, wg potrzeb (śr.5h/osobę).
Zadanie 7 – Staż zawodowy:

Staże zawodowe (3 miesiące) dla 21 Uczestników/czek Projektu. Staż odbywać się będzie przez 3 miesiące, maksymalnie 5 dni w tygodniu, 8 godz./dzień łącznie 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym 5 dni w tygodniu, 7 godz./dzień, łącznie 35 godz. tygodniowo. Liczba godzin pracy Uczestnika/czki Projektu będzie zależała od stopnia niepełnosprawności. Uczestnicy/czki otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 790,28 zł netto/brutto za cały przepracowany miesiąc stażu. Staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między Uczestnikiem/czką Projektu, Pracodawcą (podmiot przyjmujący na staż) i Wnioskodawcą (umowa będzie określać m.in. program stażu, dane opiekuna stażu, okres realizacji stażu). Uczestnikom/czkom zostaną zapewnione badania lekarskie przed stażem. Stażyście po każdym przepracowanym pełnym miesiącu stażu przysługują 2 dni wolnego. Stażysta, który przekroczy łącznie 70 dni usprawiedliwionej nieobecności (zwolnienie lekarskie, urlopy, weekendy i święta) na stażu może zostać skreślony z listy Uczestników/czek projektu. Każda ze stron umowy trójstronnej ma prawo do jej rozwiązania na warunkach zawartych w umowie. Na zakończenie pracodawca wystawi opinię ze stażu.

Projekt zakłada realizację wskaźników:
1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – ogółem 7 osób
2. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – ogółem 10 osób (8 kobiet/2mężczyzn)
3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – ogółem 16 osób (13 kobiet/ 3mężczyzn)
4. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – ogółem 21 osób (16 kobiet/ 5 mężczyzn)
Biuro projektu: ul. Szewska 6, 20-086 Lublin
Biuro projektu dostosowane architektonicznie do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Możliwość skorzystania z usług dostępowych np. tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością lub inne w zależności od potrzeb osób zgłaszających.

Kontakt:
Tel. 572 874 113,
e-mail: [email protected]
Wartość projektu: 503 208,83 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 471 078,83 PLN
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
www.mapadotacji.gov.pl
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.